home o nás aktuality produkty a služby reference kariéra kontakty portál

  vždy o krok napřed …

Významní partneři

Významný partner | Reference | ČOV Stubno | Temex

Významný partner | Reference | ČOV Stubno | Temex

Významný partner | Reference | ČOV Stubno | Temex

Významný partner | Reference | ČOV Stubno | Temex

Významný partner | Reference | ČOV Stubno | Temex

Významný partner | Reference | ČOV Stubno | Temex

Významný partner | Reference | ČOV Stubno | Temex

ČOV Stubno

V rámci spolupráce s firmou VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., který byl generálním dodavatelem této akce a s firmou NETPROSYS s.r.o. se naše firma podílela na dodávce MaR čistírny odpadních vod.

Tato mechanicko-biologická čistírna využívající technologii HYDROVIT firmy VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. slouží k čištění odpadních a zemědělských vod. Je vybudována na okraji malebné obce Stubno.

Čistírna plní funkci základního předčištění, úplné dočištění probíhá v recipientu, tj. v přirozeném vodním toku. Spolu s ČOV zde jsou další objekty na likvidaci vzniklých kalů, jako například kalová a plynová hospodářství.

Odpadní voda je na ČOV přiváděna hlavní stokou ze stokové sítě. Na jejím konci je umístěn lapač štěrku, který zachycuje nejhrubší nerozpustné látky a uplatňuje se především při zvýšeném průtoku odpadních vod. ČOV je standardně vybavena lapačem písku a tuků.
 

Vypouštění odpadních vod do recipientů se řídí zákony republiky, konkrétně Zákonem O vodách a Zákonem o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

Posledním zařízením pro mechanické čištění je usazovací nádrž. Zde probíhá usazování jemných nerozpuštěných látek a stírání plovoucích nečistot z povrchu nádrže. Vzniklý primární kal je zpracováván v kalovém hospodářství.

Biologické čištění probíhá v biologickém reaktoru, kde se znečištění z odpadní vody odstraňuje pomocí mikroorganismů. Aktivovaný kal je v biologickém reaktoru kultivován buď jako suspenze, nebo na pevném nosiči.

Směs vody a aktivovaného kalu následně odtéká do dosazovací nádrže, kde sedimentací dochází k jeho oddělení vyčištěné vody. Část aktivovaného kalu je vracena zpět do biologického reaktoru, zbytek je odváděn ke zpracování do kalového hospodářství.

Bezchybná dodávka, montáž a implementace elektročásti čistírny, včetně řídicího systému Simatic a HMI rozhraní, toto vše jako celek umožnuje obsluze komplexní a přehledné řízení technologie.

 


 

Verze pro tisk
mapa stránek | partneři & výměna odkazů
automatizace | vzduchotechnika a klimatizace | stroje | prodej
věda a výzkum | školení | servis | golf
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND V ČR A MINISTERSTVO PRŮMYSLU
A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI