MENU

Zpracování osobních údajů

TEMEX, spol. s r. o. 
se sídlem: Erbenova 293/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 2258
zastoupena: Ing. Romanem Vybíralem, jednatelem společnosti 

(dále jen „Společnost“)

Tímto dokumentem poskytuje svým obchodním partnerům informace o zpracování jejich případných osobních údajů v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“).

1)    Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem osobních údajů je Společnost, kterou je možné kontaktovat písemně na adrese sídla společnosti nebo elektronicky na emailu temex@temex.cz.

2)    Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou Společností zpracovány pro následující údaje:

a)    plnění smluvních povinností,
b)    realizace vzájemných obchodních, 
c)    vzájemná komunikace a informování,
d)    ochrana právních nároků Společnosti.

3)    Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právní základ pro zpracování osobních údajů Společností je:

a)    nezbytnost zpracování pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
b)    nezbytnost zpracování pro účely oprávněných zájmů Společnosti, kterými jsou ochrana právních nároků Společnosti v případě sporu s obchodním partnerem.

4)    Kategorie dotčených osobních údajů

Společnost zpracovává takové údaje svých obchodních partnerů, aby mohla řádně plnit svoje smluvní povinnosti, poskytovat vyžádané služby a aby mohla efektivně komunikovat se svými obchodními partnery.

Společnost tak zpracovává následující kategorie osobních údajů:

a)    základní identifikační údaje (jméno a příjmení, datum narození, bydliště)
b)    kontaktní údaje (email, telefonní číslo, kontaktní a fakturační adresa)
c)    informace ze záznamů telefonických hovorů a jiné komunikace

5) Příjemci osobních údajů

Kromě Společnosti mohou být osobní údaje poskytnuty externím subjektům zpracovávajícím pro Společnost daňovou a účetní agendu (externí účetní) popřípadě jiným profesionálním poradcům (daňový poradce, auditor, advokát), externím dodavatelům, v případě že jsou využívání k plnění smluvních povinností dle smlouvy se subjektem údajů.

6) Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy 

Osobní údaje budou uloženy po celou dobu trvání vzájemného obchodního vztahu se Společností a po jeho skončení po dobu nezbytně nutnou pro ochranu práv a oprávněných zájmů Společnosti, která nepřekročí 10 let.  

7) Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí

Osobní údaje jsou získány od subjektu údajů, ze smluvní dokumentace uzavřené mezi Společností a subjektem údajů a dále z veřejně dostupných rejstříků, seznamů, evidencí nebo webových stánek.

8) Práva subjektů údajů

Společnost tímto poskytuje informace o tom, že subjekt, jehož údaje jsou zpracovány má následující práva:

–    právo dotazovat se Společnosti na uchovávání a zpracovávání svých osobních údajů,
–    právo na přístup k osobním údajům týkající se subjektu,
–     právo požadovat opravu nebo výmaz nesprávných údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,
–     právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
–    právo získat osobní údaje, které poskytl Společnosti ve strukturovaném, běžně použitelném a strojově čitelném formátu a právo na přenositelnost takových údajů k jinému správci,
–     právo požadovat vysvětlení protiprávního chování a zpracovávání osobních údajů pokud by byly tyto údaje uchovávány nebo zpracovávány protiprávně, popř. právo požadovat odstranění protiprávně uchovávaných a zpracovávaných údajů,
–     právo na podání stížnosti proti zpracování svých osobních údajů u příslušného dozorového úřadu.

V Ostravě-Vítkovicích dne: 24. 05. 2018


Ing. Roman Vybíral, jednatel společnosti