MENU

Snížení příčení pojezdu jeřábů

Mostový jeřáb v hale

 

Zařízení na omezení příčení a příčivých účinků při excentrickém brzdění pojezdu jeřábu je chráněné patentované řešení vyvíjené a aplikované v praxi firmou TEMEX.

Ve spolupráci s VŠB – Technickou univerzitou v Ostravě a ÚAM Brno jsme vyvinuli systém, snižující u oddělených pojezdových pohonů jeřábů vybavených frekvenčními měniči účinky od příčení a excentrického brzdění na minimum.

Úvod

Při pohybu jeřábů po pojezdových kolejích dochází k jejich nežádoucímu příčení. Toto tření způsobují přídavná zatížení, především ve vodorovném směru, která působí zpětně na jeřábovou dráhu. Stejný charakter zatížení vyvolává excentrické brzdění jeřábu s kočkou a břemenem polohovaném v krajní poloze dráhy kočky.

Příčiny příčení a příčivých účinků při excentrickém brzdění pojezdu jeřábu jsou především tyto:

  • Rozdílný průměr hnacích kol.
  • Ne zcela přesné uložení hnacích kol pojezdu jeřábu ve směru svislém i vodorovném.
  • Rozdíl otáček hnacích kol pojezdu jeřábu.
  • Nesprávná poloha jeřábových kolejí ve svislém, ale především ve vodorovném směru.
  • Rozdílný stav drsnosti povrchu hlav kolejí jeřábových drah.
  • Kočka s břemenem je polohovaná ke krajní poloze pojezdové dráhy kočky.

 

Vliv příčení a příčivých účinků při excentrickém brzdění na provoz jeřábů a popis zařízení na jejich omezení.

Výše uvedené příčiny příčení a příčivých účinků při excentrickém brzdění nutí projektanty jeřábů tento problém řešit. Směr většiny řešení je veden k tomu, aby jeřáb v daném čase ujel na obou stranách pojezdu stejnou dráhu. Tato řešení vycházejí z toho, že usazení kol a geometrie pojezdových drah nevykazují žádné odchylky, což je v technické praxi nemožné a nereálné.

Naše řešení, podrobně popsané v českém patentu č. 291108 z roku 2003, je založeno na tom, že na nosné konstrukci jeřábu jsou místa, kde poměrné deformace od příčení a od excentrického brzdění jsou hodnotově nejvyšší. Do těchto míst jsou umístěny mechanické zesilovače, které jsou, v místech nejvyšších poměrných deformací vyvozených příčením nebo excentrickým brzděním osazeny tenzometrickými snímači poměrných deformací. Jednotlivé tenzometrické snímače jsou zapojeny do speciálního řetězce tak, aby se naměřené hodnoty poměrných deformací od příčení nebo od excentrického brzdění sčítaly a ostatní zatížení, především zatížení symetrická, aby se anulovala, což speciální tenzometrický řetězec spolehlivě vykonává. Tím získáváme výrazný impulz signalizující začátek příčení nebo excentrického brzdění, který slouží jako informace pro zpětnovazební regulaci oddělených pohonů pojezdů jeřábů ovládaných frekvenčními měniči. Nepatrnou změnou otáček jedné strany pojezdu oproti druhé straně pojezdu, která je z hlediska polarity i velikosti určena signály z tenzometrického řetězce, se sníží příčení a excentrické brzdění na minimum.

 

 

 

Rozmístění tenzometrických snímačů na pojezdové drázeRozmístění tenzometrických snímačů na pojezdové dráze

Řízení jeřábu 85 t x 20 mŘízení jeřábu 85 t x 20 m, Arcelor Mittal, Gent

Jeřáb v koksovně SvobodaJeřáb v koksovně Svoboda

Výhody našeho řešení

U nově instalovaných jeřábů:

Snížení hmotnosti konstrukce jeřábu až o 5-10 %

Snížení namáhání pojezdových pohonů o 15-20 %

Snížení spotřeby elektrické energie na pojezdových motorech o 5-10 %

Snížení nároků na přesnost jeřábových drah, především ve vodorovné rovině, dle současně platné normy je předepsána max. hodnota zakřivení kolejnic v podélném směru na měřenou délku 20 m min ±5 mm v jejich střední ose, ale využitím výše popsaného zařízení lze tuto zvýšit

Zmenšení rozvoru jeřábu a tím ušetřit na prostoru pro manipulaci. Jde o lepší dojezd ke štítovým stěnám a při sjetí dvou jeřábů o výrazně menší minimální vzdálenost mezi háky

Snížení účinků od příčení a excentrického brzdění jeřábů na pojezdové koleje a jejich nosníky včetně jejich podpěr, a tak omezit snížit i jejich hmotnost o 5-10 %

Snížení účinků od příčení a excentrického brzdění jeřábů, umožní prodloužit životnost jeřábů i jeřábových drah a sníží nároky na jejich údržbu a rektifikaci pojezdových drah o cca 20-30 %

Overhead crane travel control using frequency converter

U stávajících jeřábů ​

Snížení namáhání pojezdových pohonů o 15-20 %

Snížení spotřeby elektrické energie na pojezdových motorech o 5-10 %

Snížení nároků na přesnost jeřábových drah, především ve vodorovné rovině, dle současně platné normy je předepsána max. hodnota zakřivení kolejnic v podélném směru na měřenou délku 20 m min ±5 mm v jejich střední ose, ale využitím výše popsaného zařízení lze tuto zvýšit

Snížení účinků od příčení a excentrického brzdění jeřábů na pojezdové koleje a jejich nosníky včetně jejich podpěr, a tak omezit snížit i jejich hmotnost o 5-10 %

Snížení účinků od příčení a excentrického brzdění jeřábů, umožní prodloužit životnost jeřábů i jeřábových drah a sníží nároky na jejich údržbu a rektifikaci pojezdových drah o cca 20-30 %

Siemens frequency converter
Vybrané instalace našich řešení pro různé druhy jeřábůVybrané instalace

  • VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. (kovárna Kunčice) – na dvou kovacích jeřábech nosnosti 330 t o rozpětí 30 m a hmotností 650 t
  • Drátovna ŽBD Bohumín, a.s. – rekonstrukce pohonu pojezdu na mostový teleskopický jeřáb na dopravu svitků, jehož rozpětí je 28,5 m o hmotnosti 51 tun.
  • ZÁPOROŽSTAL na Ukrajině na portálovém jeřábu s drapákem o nosnosti 32 t, rozpětí 76,2 m a hmotnosti 750 t.
  • Dva 12,5 t rekonstruované jeřáby firmy VIHORLAT SNINA ve slévárně METALURGIE Rumburk.

Související Služby