MENU

Úprava linky na výrobu hadic

Úprava linky na výrobu hadic
img

ÚPRAVA ELEKTROINSTALACE A STROJNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ LINKY JD-90 S NÁSLEDNOU CERTIFIKACÍ CE

Název zakázky       Úprava linky JD-90 na výrobu hadic dle platné legislativy
Termín realizace    2018

ZADÁNÍ
Projekt byl realizován na základě požadavku zákazníka na posouzení technického stavu po revizi nově dodané linky čínským výrobcem a následném požadavku na provedení odpovídajících úprav na zařízení linky z pohledu požadavků na provozování dle platné  legislativy. Naší dodávkou byla kompletní přestavba části elektro a mechanických úprav (zejména oplocení).

 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ

Zákazník zakoupil linku na výrobu hadic u čínského výrobce. Po instalaci zařízení byly evidentní některé závažné nedostatky a linka byla často poruchová. Následovala naše inspekční prohlídka a bylo konstatováno, že zařízení NEBYLO uvedeno na trh v souladu s platnými směrnicemi/předpisy EU a následných souvisejících nařízení vlády ČR, tzn., že nebyly doloženy potřebné atesty a dokumenty vyplývající z platné legislativy. Celé zařízení se dalo z hlediska bezpečnosti vyhodnotit jako nebezpečné.

V dokladové části k zařízení chyběly zejména tyto dokumenty:

•    Výkresová dokumentace
•    Technický popis jednotlivých částí zařízení
•    Návod pro údržbové a servisní zásahy
•    schémata zapojení jednotlivých prvků/přístrojů
•    seznam jednotlivých zařízení linky
•    popis funkce / řešení elektro (např. dokument „Technická zpráva“)
•    pokyny pro provádění pravidelných kontrol / revizí elektro

V některých exponovaných místech pro obsluhu chybí opatření proti možnému ohrožení zdraví (krytování). Tam, kde tato opatření jsou, není zajištěno blokování chodu zařízení při jejich otevření nebo zajištění proti náhodnému otevření při chodu stroje.

Po zhodnocení celkového stavu strojního zařízení jsme navrhli následující řešení:

1. Zpracovat základní dokumentaci ke stroji, tzn. vypracovat dokumentaci skutečného stavu strojní (výkresy sestav) a elektročásti.

2. Provést demontáž stávající kabeláže, ostatní elektroprvky možno využít znovu, pokud budou mít příslušné atesty EU.

Následně jsme pokračovali dle platných směrnic/předpisů  EU a následných souvisejících nařízení vlády ČR: 

•    Vypracovat analýzu bezpečnostních rizik celého zařízení (zařazení do bezpečnostní kategorie),
•    Strojní část zůstane zachována,
•    Vypracovat novou elektrodokumentaci s ohledem na bezpečnostní rizika,
•    Provést všechny potřebné dodávky a úpravy zapojení na zařízení dle nové elektrodokumentace,
•    Doplnění bezpečnostních prvků (oplocení., krytování, tlačítka NZ, atd.),
•    Revize,
•    Oživení zařízení, seřízení,
•    Provedení zkoušek EMC a měření hluku,
•    Zpracovat dokument „Návod pro obsluhu a údržbu strojního zařízení“,
•    Vystavení výsledných protokolů souvisejících s certifikací CE.

 

Klíčové benefity našeho řešení:

  • Minimalizace časových prodlev mezi jednotlivými výrobními cykly
  • Detailní informace o celém zařízení (ucelená dokumentace zařízení)
  • Snadná a bezpečná obsluha celého zařízení

image Přestavba části elektro

image Přestavba části elektro

image  Přestavba části elektro

imageNedostatky nově dodané linky čínským výrobcem

image Nedostatky nově dodané linky čínským výrobcem