MENU

Zařízení pro homogenizaci hlušiny

Technologické řešení úpravy haldoviny za mokra

Technologické řešení úpravy haldoviny za mokra zajišťuje eliminaci a v konečné fázi i odstranění rizik, spojených s latentním hořením předmětného uhelného odvalu.

img

ZAŘÍZENÍ PRO HOMOGENIZACI HLUŠINY – lokalita Ostrava-Heřmanice

Název zakázky:       Zařízení pro homogenizaci hlušiny
Termín realizace:    2016–2017

ZADÁNÍ
Stávající odvaly dolů a úpraven uhlí z ostravské oblasti, nacházející se v prostoru Heřmanice a Hrušova, obsahují i materiály, které je možno využít pro další účely. Tento projekt měl za úkol vyprodukovat znovu využitelné suroviny, ale i zabránit dalšímu šíření prohořívání odvalu event. uvolnit území pro další využití. Realizovaným záměrem došlo k využití a zkultivování životního prostředí této části odvalu.
Našim úkolem bylo zajistit všechny potřebné dodávky a montáže spojené s částí elektro (VN + NN) a řízení celé technologie.

 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ

Vlastní technologické řešení zařízení je založeno na preferenci mokrého způsobu úpravy suroviny předmětné lokality s využitím kombinovaných gravitačně-odstředivých postupů, které musí umožnit dostatečně selektivní rozdělení užitkových složek podle diference hustot uhelné a hlušinové složky. Dominantními zařízeními technologie úpravy jsou těžkosuspenzní hydrocyklony a kalové gravitační separátory, jde tedy v principu o úpravu fyzikální, bez použití chemických procesů, s uzavřeným kalovým okruhem (strojní kalová koncovka), bez nutnosti stavby odkaliště pro jemnozrnné hlušinové odpady.


Zařízení produkuje tyto materiály:
•   kamenivo 8 – 32 mm určené pro stavební použití
•   materiál 0,3 – 8 mm určený k modelaci terénu, a sanaci území
•   prané černé uhlí 0,3 – 32 mm
•   výlisky 0 – 0,3 mm použitelné rovněž k asanaci resp. v budoucnu k dalšímu zpracování

 

Část elektro a řízení byla řešena jako komplexní dodávka, tzn. na klíč.


Rozsah naší dodávky:
•    Stavební elektroinstalace, vč. uzemnění a ochrany před bleskem technologické budovy
•    Dodávka nové trafostanice VN/NN
•    Vybavení elektrorozvodny NN
•    Kabelové trasy, vč. příslušných kabeláží
•    Dodávka řídícího systému + SW, vč. operátorského pracoviště (velínu)

 

 

Klíčové benefity našeho řešení:

  • Komplexní systém řízení na základě našich řešení s řízením úpravárenských komplexů
  • Detailní informace o provozních stavech celé technologie, vč. archivace požadovaných dat
  • Snadná a přehledná obsluha celého zařízení

image  

imageVnitřky rozvaděčů s elektrovýzbrojí

image 

image 

image